Prace konserwatorsko-restauratorskie prowadzone w 2018 roku przy rękopisach karaimskich (sygn. JSul.I.26, JSul.I.29)

Elżbieta Jabłońska

Elzbieta-Maria.Jablonska@umk.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuWydział Sztuk Pięknych, Zakład Konserwacji Papieru i Skóry (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-4248-4854

Abstrakt

In 2018, the author carried out conservation work on two valuable Crimean Karaim manuscripts (mejumas). In this report, a short description of these items and the undertaking itself is presented.

Instytucje finansujące

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Słowa kluczowe:

Karaimskie rękopisy, Karaimskie dziedzictwo, Prace konserwatorsko-restauratorskie

Pobierz


Opublikowane
2018-12-20

Cited By / Share

Jabłońska, E. (2018). Prace konserwatorsko-restauratorskie prowadzone w 2018 roku przy rękopisach karaimskich (sygn. JSul.I.26, JSul.I.29). Almanach Karaimski, 7, 212–216. https://doi.org/10.33229/ak.2018.7.10

Autorzy

Elżbieta Jabłońska 
Elzbieta-Maria.Jablonska@umk.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuWydział Sztuk Pięknych, Zakład Konserwacji Papieru i Skóry Polska
https://orcid.org/0000-0002-4248-4854

Prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, specjalność: Konserwacja i Restauracja Zabytków z Papieru i Skóry. Od marca 1984 r. rozpoczęła pracę w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, w którym pracuje do chwili obecnej pełniąc od 2007 r. funkcję kierownika Zakładu. Jest wybitnym specjalistą w konserwacji rękopiśmiennych zbiorów archiwalnych na podłożu papierowym i pergaminowym. Wiedzę konserwatorska pogłębiała w trakcie pobytów w czołowych placówkach zagranicznych: w 1990 r. w Holandii, a w 1992 r. w Danii i w Niemczech. Pracę doktorską p.t. "Problemy konserwatorskie pieczęci woskowych wykonaną" pod kierunkiem prof. dr hab. A.B. Strzelczyk obroniła w marcu 1994 r. w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu M. Kopernika otrzymując tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o sztuce. Praca ta otrzymała w 1995 r. nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Uczestnik wielu tematów badawczych m.in. brała udział w badaniach w ramach grantu „Kwaśny papier: Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych.” W ramach tego grantu prowadziła badania w Bibliotece Kórnickiej PAN. Wyniki tych badań oraz efekty kilkuletniej pracy konserwatorskiej zostały przedstawione w rozprawie habilitacyjnej noszącej tytuł „Biblioteka Kórnicka skarbnicą zbiorów Działyńskich i Zamoyskich. Ocena stanu zachowania starodruków i rękopisów z XIX/XX wieku. Problemy konserwacji i restauracji.” W grudniu 2006 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce – konserwacja zabytków. W lipcu 2013 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego otrzymała tytuł profesora sztuk plastycznych. W pracowni dyplomowej pod jej kierunkiem powstało, do chwili obecnej ok. 30 prac dyplomowych. Jest także promotorem kilkudziesięciu obronionych prac magisterskich. W trakcie 30 letniej pracy wykonała ponad 60 realizacji konserwatorskich, samodzielnie lub w zespole. Obejmowały one bardzo różnorodne obiekty od pojedynczych rękopisów na pergaminie i papierze, po kilkaset w poszycie. Należą do nich zbiory luźnych pieczęci, starodruki, dokumenty i książki XIX-wieczne i współczesne, obiekty malarstwa takie jak pastele, rysunki, miniatury oraz mapy. Wśród nich były także jedyne w zbiorach polskich Rękopisy Napoleona z lat 1793-1795, 11 miniatury St. Samostrzelnika sprzed 1532 r. , zbiory listów i dokumentów z pieczęciami i autografami polskich królów Zygmunta Starego, Stanisława Augusta, Stefana Batorego, Jana III Sobieskiego, Złoty Kodeks Gnieźnieński unikalny na skalę europejską iluminowany XI wieczny rękopis na pergaminie. Dużą część jej dorobku konserwatorskiego stanowią kopie rękopisów i druków na pergaminie i papierze. Wśród nich na uwagę zasługuje: Kopia Traktatu Dzierzgońskiego rękopisu na pergaminie z 27 lutego 1249 r., która była prezentem miasta Dzierzgonia dla papieża Jana Pawła II w czasie jego pielgrzymki w Polsce, Bulla Gnieźnieńska z 1136 r., rękopis karoliński z 800 r. ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, karta z tekstem Bogurodzicy oraz inne rękopisów dotyczących historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Autografy A. Mickiewicza, C.K. Norwida, J. Słowackiego F. Chopina, T. Kościuszki, Napoleona Bonaparte. Autorka wielu publikacji z dziedziny konserwacji restauracji zabytków. Uczestnik wielu konferencji krajowych i zagranicznych.Statystyki

Abstract views: 115
PDF downloads: 51


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Almanach Karaimski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.