O czasopiśmie


Czasopismo jest wydawane przez Bitik. Karaimską Oficynę Wydawniczą. Pierwszy tom został wydany w 2007 roku, Od 2013 czasopismo jest wydawane jako rocznik.

Zrealizowano przy udziale wsparcia finansowego Ministra Administracji i Cyfryzacji, a od 2016 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od roku 2019 czasopismo otrzymało wsparcie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Etapy procesu wydawniczego

  1. Praca jest przesyłana do redaktora pod adres Redakcji.
  2. Redakcja wstępnie ocenia pracę i decyduje o jej przekazaniu do recenzji, odesłaniu do autora w celu modyfikacji lub o odrzuceniu.
  3. Redakcja przesyła pracę (bez identyfikacji autorów) do dwóch recenzentów – ekspertów z danej dziedziny. Recenzenci odsyłają Redakcji opinię o pracy na specjalnym arkuszu w terminie 2 tygodni.
  4. Po otrzymaniu recenzji Redakcja decyduje o akceptacji pracy do druku, przesłaniu do autorów w celu modyfikacji lub jej odrzuceniu. Decyzja uwzględnia wartość, znaczenie i nowatorskość pracy. Ostateczną decyzję o przyjęciu pracy do druku podejmuje Redakcja.
  5. Redakcja powiadamia autorów pracy o swojej decyzji, przedstawia wskazówki dotyczące poprawy pracy. Autorzy otrzymują anonimową wersję recenzji i jak najszybciej jak jest to możliwe, przekazują końcowy tekst artykułu do Redakcji.
  6. Praca jest przesyłana do składu. Po składzie autorzy otrzymują tekst do korekty autorskiej w celu naniesienia drobnych poprawek.
  7. Praca jest publikowana. Pełna wersja pracy ukazuje się również na stronie internetowej www.almanach.karaimi.org.

Zasady etyki publikacyjnej

Rada Redakcyjna Almanachu Karaimskiego podejmuje decyzję w sprawie publikacji nadesłanego tekstu, kierując się przede wszystkim względami naukowymi oraz zgodnością artykułu z profilem tematycznym czasopisma.

W swej pracy Rada Redakcyjna dąży do wyeliminowania przypadków plagiatu oraz praktyk określanych jako guest authorship i ghostwriting. W przypadku podejrzenia o naruszenie zasad etyki publikacji naukowych autor lub też autorzy zgłoszonego do publikacji tekstu są powiadamiani pisemnie o zarzutach z prośbą o ustosunkowanie się do nich. W przypadku braku odpowiedzi, o podejrzeniu naruszenia zasad etyki naukowej informowana jest instytucja, w której afiliowany jest autor.

Plagiat we wszystkich formach stanowi nieetyczną praktykę i nie jest akceptowany. Recenzent w formie pisemnej informuje Radę Redakcyjną o podejrzeniu dokonania plagiatu lub tzw. autoplagiatu przez osobę zgłaszającą tekst do publikacji, wskazując fragmenty tekstu budzące wątpliwości. W takim przypadku Rada Redakcyjna uruchamia procedurę sprawdzającą z udziałem recenzentów i autora tekstu nadesłanego do publikacji. W przypadku potwierdzenia nieprawnego użycia tekstu, twierdzeń, wyników badań lub danych, autor zgłoszonego do publikacji artykułu jest pisemnie informowany o odrzuceniu tekstu. W przypadku braku odpowiedzi o sprawie zawiadamiana jest instytucja, w której afiliowany jest autor. W przypadku tzw. autoplagiatu, gdy autor w zgłoszonym do publikacji artykule zamieszcza wcześniej opublikowane fragmenty tekstu własnego autorstwa, Rada Redakcyjna pisemnie informuje autora o odmowie publikacji artykułu z uwagi na brak oryginalnego charakteru analiz.