Publicystyka Aleksandra Mardkowicza dotycząca tematyki prawa notarialnego.

Zbiór tekstów

Mariusz Pawelec

lip3012@gmail.com
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych (Polska)

Abstrakt

Nieznanym dotąd aspektem działalności publicznej Aleksandra Mardkowicza była jego publicystyka dotyczącą zagadnień prawa notarialnego. Zbiór tekstów obejmuje sześć jego artykułów i polemik oraz jedną replikę na jego wystąpienie. Napisał je będąc notariuszem w Łucku. Teksty ukazały się w latach 1932-1935 w Warszawie w dwutygodniku „Notarjat i Hipoteka”.


Słowa kluczowe:

Aleksander Mardkowicz, czasopisma, prawo notarialne, II Rzeczpospolita, Łuck

Bibliografia

Bibliografia giuridica internazionale, a cura di Salvatore Galgano, ed. Instituto Italiano di studi legislativi, vol. VI, Rome 1937. Google Scholar

Burakowski, Tadeusz, Bibljografia notarjatu polskiego 1919–1933, „Przegląd Notarialny” 1935, nr 3-4, s. 79–84. Google Scholar

Czarnecki, W[acław], Jeszcze o art. 76 projektu ustawy notarjalnej, „Notarjat-Hipoteka” 1933, nr 12 (56), s. 3. Google Scholar

Deržavnyj arhìv Volins’koї oblasti: Putivnik, naukovyi redaktor Gennadij Bondarenko. Luck’: Nadstir’â 2011 Google Scholar

Ivánka, Aleksander, Wspomnienia skarbowca 1927–1945, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1967. Google Scholar

Mardkowicz, A[leksander], Art. 76 projektu ustawy notarialnej. Sporządzanie aktów dla niepiśmiennych, „Notarjat-Hipoteka”, 1933, nr 7 (51), s. 2–3. Google Scholar

Mardkowicz, A[leksander], Jeszcze o opłacie stemplowej od cesji i pełnomocnictwa. Kilka słów repliki w odpowiedzi na wywody p. Achillesa Rosenkranza, „Notariat-Hipoteka”, 1932, nr 18 (26), s. 6–7. Google Scholar

Mardkowicz, A[leksander], Na marginesie ustawy stemplowej. Cesja. — Pełnomocnictwo, „Notarjat-Hipoteka”, 1932, nr 12 (20), s. 13. Google Scholar

Mardkowicz, A[leksander], W sprawie zamiany nieruchomości (artykuł dyskusyjny), „Notarjat-Hipoteka”, 1935, nr 4, s. 45. Google Scholar

Mardkowicz, Aleksander, Kilka kwestii wątpliwych z projektu ustawy notarialnej. „Notarjat-Hipoteka”, 1933, nr 12 (56), s. 1–2. Google Scholar

Mardkowicz, Aleksander, W splocie przepisów, „Notarjat-Hipoteka”, 1934, nr 1-2 (74–75), s. 2–3. Google Scholar

Niemirowicz-Szczytt, Adam, Poświadczenie odpisu pełnomocnictwa. Pokwitowanie z odbioru protestu, „Notarjat-Hipoteka” 1932, nr 20 (28), s. 9–10. Google Scholar

Od Redakcji: Kol. B. Bazilewicz, „Notarjat-Hipoteka” 1935, nr 3, s. 36. Google Scholar

Pawelec, Mariusz, Aleksander Mardkowicz jako kolekcjoner folkloru karaimskiego, „Almanach Karaimski” 7, 2018, s. Google Scholar

Pawelec, Mariusz, Nowe szczegóły z biografii Aleksandra Mardkowicza (1875–1944), „Almanach Karaimski” 4, 2015, s. 19–32. Google Scholar

Płaza, Stanisław, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, część 3: Okres międzywojenny, Kraków: Księgarnia Akademicka 2001. Google Scholar

Rakowiecki, Bronisław, Na marginesie polemiki o kryteria podstawowe i niektóre postanowienia ustawy stemplowej, „Notarjat-Hipoteka” 1932, nr 19 (27), s. 4–6. Google Scholar

Rosenkranz, Achilles, Na marginesie ustawy stemplowej. I. Kryterja podstawowe. II. Cesja. Pełnomocnictwo, „Notarjat-Hipoteka” 1932, nr 16 (24), s. 7–10. Google Scholar

Rosenkranz, Achilles, Ustawa o opłatach stemplowych wraz z przepisami wykonawczemi. Teksty i komentarz, nakładem Izby Przemysłowo-Handlowej, Warszawa 1933. Google Scholar

Sulimowicz, Anna, Listy do Łucka. Aleksander Mardkowicz jako adresat korespondencji Ananiasza Zajączkowskiego, „Almanach Karaimski” 2, 2013, s. 37–60. Google Scholar

Z sali sądowej: Sprawa trzech notariuszów łuckich, „Wołyń: tygodnik społeczny, polityczny i gospodarczy” 1937, nr 24, s. 10. Google Scholar

Z życia organizacyjnego: Oddział w Łucku, „Notarjat-Hipoteka” 1939, nr 5-6, s. 61. Google Scholar

Z życia organizacyjnego: Protokół, „Notarjat-Hipoteka” 1938, nr 13-22, s. 208–209. Google Scholar

Zajączkowski, Włodzimierz, Mardkowicz (Mardkowicz Kokizow) Aleksander, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 19, Kraków: Polska Akademia Nauk 1974, s. 617–618. Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-01-22

Cited By / Share

Pawelec, M. (2019). Publicystyka Aleksandra Mardkowicza dotycząca tematyki prawa notarialnego.: Zbiór tekstów. Almanach Karaimski, 7, 145–180. https://doi.org/10.33229/ak.2018.7.08

Autorzy

Mariusz Pawelec 
lip3012@gmail.com
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych Polska

Doktor nauk humanistycznych, badacz kultury religijnej, edytor materiałów źródłowych do dziejów stosunków wyznaniowych w epoce nowożytnej. Pracownik dydaktyczny Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Badań Reformacji oraz międzynarodowej Komisji do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej przy Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor rocznika „Almanach Karaimski”, autor (bądź współautor) siedmiu publikacji książkowych oraz szeregu artykułów i opracowań. Adres do korespondencji: lip3012@gmail.com.Statystyki

Abstract views: 89
PDF downloads: 45


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Almanach Karaimski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.


Inne teksty tego samego autora